2020-10-27 17:20Insikter

Skatteändringar för privatpersoner – budgetpropositionen för 2021 är här

Regeringen presenterade den 21 september 2020 sin budgetproposition för 2021. I budgeten framgår att många av förslagen har en nära koppling till främjandet av grön energi och tillfälliga lindringar av coronakrisen. Här följer en sammanfattning av de viktigaste åtgärderna på skatteområdet som är relevanta för dig som privatperson.

Sänkt skatt för personer över 65
Skattesänkningen sker genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget och föreslås träda i kraft från 1 januari 2020.

Skattereduktion för förvärvsinkomster
En skattereduktion för förvärvsinkomster föreslås införas med 1 500 kr per person för inkomster över 240 000 kr/år.  För inkomster mellan 40 000 och 240 000 kr blir reduktionen lägre. Skattereduktionen ska omfatta alla inkomster i inkomstslaget tjänst, vilket även inkluderar socialförsäkringsförmåner som föräldrapenning och pension, men också inkomster från enskild näringsverksamhet och handelsbolag bör omfattas.

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster
En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster föreslås för att hantera ökade kostnader till följd av coronapandemin under 2021 och 2022, t.ex. ökade kostnader för att ta sig till jobbet. Skattereduktionen riktar sig till låginkomsttagare och upphör vid arbetsinkomster som uppgår till 50 000 kr i månaden.

Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall
Förslaget är ett resultat av de ”matgåvor” som lämnas av allmänheten i syfte att visa stöd och uppskattning. I vissa fall har maten fördelats ut till de anställda av arbetsgivaren på ett sådant sätt att bestämmelserna om beskattning av förmån av fri kost som erhålls på grund av tjänst har blivit tillämpliga. I de fallen anses det orimligt att beskattas för måltiden. Förutsättningen för skattefrihet är att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan krav på motprestation. 

Justerad beräkning av bilförmån
Under våren 2021 kommer regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag till justering av schablonberäkningen på bilförmån i syfte att bättre avspegla ett marknadsvärde genom att justeringar ska göras avseende de pris- och ränterelaterade delarna i beräkningen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. 

Förlängd tidsgräns för expertskattelättnad
Idag kan utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner få en skattelättnad under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. I syfte att stärka Sveriges konkurrensförmåga om internationell kompetens föreslår regeringen att tidsgränsen förlängs från tre till fem år fr.o.m. den dag vistelsen i Sverige påbörjas. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021 och gäller för vistelser som påbörjats efter 31 maj 2020. 

Utvidgat och höjt RUT-avdrag
Taket för RUT-avdrag ska höjas från 50 000 kr till 75 000 kr per person och år, varav ROT-avdraget får utgöra maximalt 50 000 kr.

Nya tjänster föreslås även omfattas av RUT, såsom;

  • Tvätt och vård av kläder och hemtextil vid tvättinrättning,
  • Möblering och förflyttning av bohag och annat hushållsrelaterat lösöre. Däremot omfattas inte heminredning,
  • Transport av bohag till second hand-butiker, loppmarknader och liknande samt till och från magasinering,
  • Enklare tillsyn av bostad, såsom fritidshus.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Skattereduktion för grön teknik
Skattereduktion för installation av gröna investeringar (t.ex. solceller). Maxtaket på reduktionen är 50 000 kr per person och år. Skattereduktionen gäller för privatpersoner och föreslås uppgå till 15 procent på solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter för elfordon. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
Regeringen föreslår ett avskaffande av skatten som betalas på en framräknad schablonintäkt på uppskjuten beskattning av vinst från försäljning av privatbostad. Syftet med avskaffandet är att stimulera bostadsmarknaden och föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Förhöjd fordonsskatt och klimatbonus i bonus-malus-systemet
Fordonsskatten för nya bensin- eller dieseldrivna fordon med höga koldioxidutsläpp höjs, liksom bonusen för fordon utan utsläpp. Bonusbeloppet för fordon utan utsläpp höjs från 60 000 till 70 000 kr. Förslaget bedöms träda i kraft 1 april 2021.

 


Flera av förslagen i propositionen är i tidiga stadier av beredningen och vi får vänta på utförligare information från regeringen. Vi i skattegruppen följer löpande utvecklingen och återkommer med fördjupade kommentarer till de viktigaste skatteförslagen.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.