2020-10-27 17:20Insikter

Skatteändringar för arbetsgivare och företag – budgetpropositionen för 2021 är här

Regeringen presenterade den 21 september 2020 sin budgetproposition för 2021. I budgeten framgår att många av förslagen har en nära koppling till främjandet av grön energi och tillfälliga lindringar av coronakrisen. Här följer en sammanfattning av de viktigaste åtgärderna på skatteområdet som är relevanta för dig som företagare och arbetsgivare.


Nedsatta arbetsgivaravgifter för unga
Arbetsgivaravgifter för anställda mellan 19 och 23 år sänks med 11,66 procentenheter från normala 31,42 procent till en avgiftsnivå om 19,76 procent. Nedsättningen föreslås gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per månad och gäller under perioden 1 april 2021 till 31 mars 2023.
                                                                                                                 
Förstärkt FOU-avdrag
Företag som anställer personer för arbete med forskning och utveckling betalar lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift. Förslaget innebär att arbetstidsvillkoret sänks, så att den anställde som under kalendermånaden arbetat minst hälften av arbetstiden med forskning eller utveckling beviljas avdrag. Vidare höjs taket för nedsättningen från 450 000 kr till 600 000 kr per månad. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2021.

Utökning av växa-stödet
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda i en verksamhet föreslås tillfälligt utvidgas till att omfatta ytterligare en anställd. Reglerna bör enligt regeringen innebära att arbetsgivaren bara ska betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad till den anställde under de tolv första månaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas. Den tillfälliga nedsättningen föreslås gälla under perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022.
 
Skattereduktion vid inköp av anläggningstillgångar 
Regeringen föreslår en tillfällig skattereduktion för fysiska och juridiska personer samt handelsbolag som redovisar inkomst av näringsverksamhet vid inköp av inventarier under 2021. Skattereduktionen kan begäras med 3,9 procent av anskaffningsvärdet av inventarierna i inkomstdeklarationen 2022. En förutsättning för att erhålla reduktionen är att inventarierna innehas under en viss tid.
 
Justering av ränteavdragsbegränsningsreglerna 
Företag som helt eller delvis inte får dra av årets ränteutgifter på grund av ränteavdragsbegränsningsreglerna ska i vissa fall kunna justera sina avdrag för tidigare års underskott i förhållande till de nekade ränteavdragen. Justeringen innebär att företagen ska öka avdragen för koncernbidragsspärrade underskott.

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor 
Omvänd skattskyldighet för moms vid försäljning av mobiltelefoner, bärbara datorer m.m. mellan beskattningsbara personer föreslås fr.o.m. 1 april 2021.

Förhöjd fordonsskatt och klimatbonus i bonus-malus-systemet
Fordonsskatten för nya bensin- eller dieseldrivna fordon med höga koldioxidutsläpp höjs. Likaså höjs bonusen för fordon utan utsläpp. Bonusbeloppet för fordon utan utsläpp höjs från 60 000 till 70 000 kr. Förslaget bedöms träda i kraft 1 april 2021.

 

ENERGISKATTER

Höjd energiskatt för el i yrkesmässig användning
Enligt EU:s energiskattedirektiv måste skatten på elförbrukning vid yrkesmässig användning ligga på minst 0,5 euro per megawattimme. Den svenska skattenivån föreslås därför höjas från 0,5 öre per kilowattimme till 0,6 öre. Förslaget träder i kraft 1 april 2021.

Nedsättning av energiskatt för uppvärmningsbränslen
Regeringen föreslår att nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks-, eller vattenbruksverksamhet slopas. Det sker genom en första sänkning av skattenedsättningen från 70 till 35 procent den 1 juli 2021, vidare till en fullständig slopning av skattenedsättningen den 1 januari 2022.

Skattereduktion för grön teknik
Skattereduktion för installation av gröna investeringar (t.ex. solceller). Maxtaket på reduktionen är 50 000 kr per person och år. Skattereduktionen gäller för privatpersoner och föreslås uppgå till 15 procent på solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter för elfordon. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Avskaffande av skattebefrielse för uppvärmning med vissa biobränslen
Regeringen föreslår att skattebefrielse för andra biobränslen för uppvärmning än biogas och biogasol avskaffas från och med 1 januari 2021.

 

 

Flera av förslagen i propositionen är i tidiga stadier av beredningen och vi får vänta på utförligare information från regeringen. Vi i skattegruppen följer löpande utvecklingen och återkommer med fördjupade kommentarer till de viktigaste skatteförslagen.

Har ni frågor om hur ni eller ert företag blir påverkade av budgetpropositionen är ni välkomna att kontakta oss.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.