2021-03-23 15:25Insikter

Högsta domstolen (HD) angående beräkning av stämpelskatt vid avsaknad av taxeringsvärde

HD har den 19 mars 2021 avgjort ett mål angående beräkning av stämpelskatt. Domen slår fast att det inte är marknadsvärdet som ska jämföras med köpeskillingen vid fastställande av värdet för beräkning av stämpelskatt. Istället ska jämförelsen ske mellan köpeskillingen och ett uppskattat taxeringsvärde.

Målet rörde ett bolag som ägde en fastighet vilken var undantagen från skatte- och avgiftsplikt enligt 3 kap. fastighetstaxeringslagen och således saknade taxeringsvärde. Lantmäteriet beslutade att fastställa fastighetens stämpelskatt baserat på dess marknadsvärde. Bolaget överklagade beslutet och gjorde gällande att stämpelskatten skulle beräknas utifrån köpeskillingen vilket var ett lägre belopp.

Vid beräkning av stämpelskatten ska egendomens värde fastställas i enlighet med stämpelskattelagen. Vid köp av fast egendom bestäms värdet genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det är då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde. Vid de fall att ett taxeringsvärde saknas jämförs istället värdet som Lantmäteriet, med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av den handling på vilket förvärvet grundades.  Frågan i målet var om Lantmäteriet i sådana fall ska jämföra köpeskillingen med ett vid förvärvstidpunkten uppskattat marknadsvärde eller med ett uppskattat taxeringsvärde.

Högsta domstolen konstaterar att lagtextens ordalydelse inte ger vägledningen om det är marknadsvärdet eller taxeringsvärde som ska utgöra det värde som köpeskillingen ska jämföras med. Förarbeten till tidigare lagstiftning anger emellertid att jämförelsevärdet bör bestämmas med tillämpning av de grunder som gäller för fastighetstaxering. Vidare uttalar HD att om marknadsvärdet skulle utgöra jämförelsevärdet uppstår en omotiverad olikhet i behandlingen i förhållande till de fall då köpeskillingen kan jämföras med taxeringsvärdet eftersom taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Mot bakgrund av det anförda menar HD att jämförelsen ska ske med ett tänkt taxeringsvärde.

Vår kommentar

Lindahl välkomnar utgången i målet. Utifrån domen kan konstateras att den som har betalat stämpelskatt med marknadsvärde enligt värdeintyg till grund kan ha betalat för mycket och vår bedömning är att det finns goda möjligheter att begära återbetalning. Möjligheten att överklaga beslut om stämpelskatt gäller tre år från tidpunkten för beslutet. Alltså finns det skäl för att se över de fastighetsöverlåtelser som skett under 2018 och framåt.

Kontakta oss på Lindahl om du vill ha hjälp med att se över dina möjligheter att begära återbetalning av betald stämpelskatt.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.

Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Coordinator
Madeleine Johansson
Jessica Forsman
Project Manager
Jessica Forsman