2020-11-26 08:34Insikter

I väntans tider – men viss nylig vägledning rörande utmaningen med takvolymer i upphandlade ramavtal

Kammarrätterna i landet fortsätter att avgöra flera mål rörande kravet på att ange takvolymer i ramavtal. Kammarrätten i Stockholm meddelade nyligen ett förtydligande i fråga om volymangivelser i ramavtal i sina avgöranden mål 2055-20 och 935-20. Målen handlar om genomförda ramavtalsupphandlingar i vilka endast belopp för inköp angivits. Frågan i målen avsåg om takvolymen var tillräckligt tydligt angiven. Bakgrunden är EU-domstolens avgörande i C-216/17 Coopservice som sått osäkerhet i frågan. I domen fastslogs att det inte är frivilligt för upphandlande myndigheter att i ett ramavtal ange en takvolym. Domen anger att ”kvantiteten” för inköpsvolymen ska anges. Det har dock i praktiken varit svårt att utifrån Coopservice dra någon säker slutsats om vilka uppgifter som ska anges. Om takvolymen ska anges som ett beloppsmässigt värde och/eller kvantitet, t ex antal köpta timmar eller antal, har varit osäkert.

Kammarrättsdomarna fastslår att den upphandlande myndigheten inte behöver ange en exakt kvantitet, utan en rimlig uppskattning måste kunna accepteras. Kammarrätten fastslår också att det inte krävs att kvantiteten ska anges på ett särskilt sätt eller på flera olika sätt, vilket strider mot den bedömning Konkurrensverket gjort enligt vilken verket menar att takvolymen ska anges i både kvantitet och värde (jmf. Konkurrensverkets ställningstagande 2019:1) och upphandlingsmyndighetens vägledning 2019:3 Takvolym i ramavtal. Att historisk årsvolym inte räcker har konstaterats i praxis, se tex Kammarrätten i Sundsvall nyligen avgjorda mål 1142-20.

Sista ordet är inte sagt i frågan om takvolymer. För närvarande pågår ett mål i EU-domstolen med en begäran om förhandsavgörande i frågan. Ska de grundläggande principerna tolkas så, att det antingen i meddelandet om offentlig upphandling eller i upphandlingsvillkoren ska fastställas en maximal kvantitet och/eller maximalt värde av de varor som ska tillhandahållas enligt ett upphandlat ramavtal, med följd att ramavtalet inte längre har några verkningar när denna gräns har uppnåtts (mål nr C-23/20)?

Upphandlingssverige följer med intresse, se bl a SKR yttrande till EU-domstolen. 


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.